Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

Sanjasa-upadeša

sanjasa-upadesa

Mokymas pradedantiems eiti atsižadėjimo nuo pasaulio praktiko Keliu (purna-sanjasi).

1. Daug kartų gerai pagalvok prieš tapdamas sanjasiu.

Sanjasa – tai išėjimas iš tuštybės pasaulio vardan begalinės laisvės paieškos Absoliute.

2. Tapęs sanjasiu gerbk savo pasirinkimą, būk jo vertas, pasilik juo visada ir visur visą gyvenimą, kaip tai bebūtų.

3. Žiūrėk į pasaulį, kaip į didingą iliuziją, sapną ir sąmonės pasireiškimą.

4. Neliesk ginčų, kivirčų, politikos, prekybos ir bendrai viso to, kas suriša šio pasaulio žmones. Neliesk visiškai nieko, apart Dharmos ir Išsilaisvinimo Kelio.

5. Mylėk visus žmones, tačiau nesukurk prisirišimo, tavo statusas įpareigoja ir saugo tave.

6. Padaryk tarnystę Dievui, Dharmai, šventiesiems, sanghai savo pagrindiniu užsiėmimu.

7. Kasdieną klausyk, studijuok šventųjų išminčių šventus raštus iš savo linijos.

8. Kasdieną netingėdamas uoliai atlik savo išorinę ir vidinę sadhaną.

9. Gulkis anksti, kelkis taip pat anksti.

10. Neklausyk šio pasaulio balso, kad išgirstum šventųjų ir Dievo balsą.

11. Venk pasaulietiškos tuštybės.

12. Atmetinėk pramogas, saugok susitelkimą.

13. Neieškok šlovės, pasauliečių žmonių pripažinimo, tačiau ir nebandyk elgtis šokiruojančiai.

14. Saugok paslatyje savo Kelią, sadhaną ir viską, kas su jais susiję. Tavo Kelias liečia tik tave, Dievą, Guru ir tavo artimus guru-bhajus. Gerbk sadhu paslaptis.

Negerbiantis šventų paslapčių išduoda pačią Kelio dvasią.

15. Studijuok mokymo ir sadhanos metodus kruopščiai ir uoliai, kad pats taptum meistru – atspindėtum mokymą.

16. Gerbk kiekvieną sadhu neskirstydamas kas aukščiau arba žemiau, kas šventas, o kas ne.

17. Tu sadhu, o tai reiškia, kad pas tave nėra priešų, o draugai – visos gyvos būtybės.

18. Iš šio pasaulio neprašyk nieko papildomo.

19. Dvasioje būdamas Absoliutu, iš išorės būk kuklus.

20. Viduje būk nesugriaunamas ir kaip almazas, o iš išorės – švelnus šilkas.

21. Laikykis Dharmos principų taip, kaip tau paaiškino tavo Guru ir moko raštai.

22. Visada ir visur, kur yra galimybė, dalinkis [pasakok] Dharmą, dabar – tai tavo vienintelė pareiga prieš žmones, kurie susiję karma.

23. Dalinkis [pasakok] tik tiems, kurie išreiškia deramą požiūrį ir pagarbą Dharmai ir tau pačiam, kaip sadhu.

Esančius tamase arba radžase, piktybinius, pykstančius, nuožmius, išdidžius, arogantiškus, įžūlius, netikinčius, skeptiškus, mėgstančius ginčytis, ateistus-materialistus, mėsavalgius venk mokyti pamokymų – jų sielos per daug jaunos.

24. Su džiaugsmu tarnauk Dievui, Dharmai, savo Guru, šventai sanghai, dalindamas visus jos rūpesčius. Be sevos dvasios negali būti mokšos.

25. Niekada neišduok Dharmos, neatsitrauk nuo jos.

Būk iš tiesų atsidavęs savo mula-guru, šventųjų linijai.

Gerbk sangha.

Gerbk Dharmos brolius ir seses.

26. Kasdieną savo širdyje gerbk, garbink, šlovink dievus, Prieglobsčio Medžio šventuosius, tarnauk jų atvaizdams savo širdies altoriuje, daryk jiems paaukojimus.

27. Ypatingomis dienomis visada daryk sadhaną arba tapasją.

28. Nieko iš sadhu nekritikuok, tuo išsaugosi save nuo aparadhos nuodėmės.

29. Saugok Prieglobstį ir samają – šventąjį ryšį, kuris brangesnis už auksą.

30. Seva, sadhana, svadhjaja, samadhi – štai sanjasio gyvenimas. Visa kita – ne tavo reikalas.

31. Mylėk visus, atjausk visus.

32. Viskame matyk laiminančią Dievo ranką.

33. Į tai, kas gera ir į tai, kas bloga žiūrėk kaip į Vieningojo žaidimą.

34. Žiūrėk į pasaulį švariomis akimis, kalbėk apie jį švariais žodžiais.

35. Veik švaros dvasioje, be išskirstymo į švarų-nešvarų požiūryje.

36. Nesigirk savo jėgomis.

37. Neužsiiminėk niekuo, tik Dievu, sadhana ir Dharma.

38. Kai ateina išbandymai – neverkšlenk, neniurgzėk ir nedejuok. Dėkok Dievui už viską.

39. Neturėk daug asmeninių daiktų. Net turėdamas daiktus, gyvenk neapsunkęs turtais.

Materialių turtų trokšta tik jaunos arba dvasiškai skurdžios sielos. Sadhu turtai – išmintyje, pranoje, siddhose ir samadhyje.

40. Neįkrisk į mintis apie savo nuodėmingumą, tačiau ir nepasikelk galvodamas, kad tu jau visiškai šventas.

Sieloje laikyk save Absoliuto šviesa, tačiau ir realiai žiūrėk į savo karmas.

41. Kontroliuok jausmus ne tik valia, tačiau ir sąmoningumu.

42. Neskleisk paskalų. O jeigu negali susilaikyti, tai apkalbėk tik apie svetimus nuopelnus, dorybes, išmintį ir šventumą.

43. Gyvenk sąmoningai, be priėmimo arba atmetimo.

44. Vietoj vertinimų ir teisimų būk sąmoningume.

45. Blogai – visa tai, kas daroma nesąmoningai. Tai, kas atliekama sąmoningai – visada gerai. Tai būk visada sąmoningas!

46. Išmok visada veikti su šventųjų arba išmintingų sadhu palaiminimu, o jeigu jų nėra kartu, tai kreipkis palaiminimo pas juos savo širdyje.

47. Sadhana turi tapti tavo žmona, tikėjimas ir atsidavimas – tavo motina, o šventa Dharma – Tėvu. Tuomet gims nuostabus Išsilaisvinimo vaikas.

48. Nepamiršk Apie Dievą. Visada būk Dieve. Būk prisimindamas Dievą. Nesiblaškyk į pasaulietiškus dalykus, ar dėl to tu tapai sanjasiu? Mokyk protą būti panirusiu į Dievą net tarp triukšmo ir šurmulio. Suvok save kaip susivienijusį su Dievu.

49. Sanjasa – tai palaima ir laimė Dieve be kitų priežasčių. Neieškok priežasčių, kad taptum laimingas Dieve. Tu – sanjasis ir to pakanka laimei.

Svami Višnudevananda Giri